מקרקעין

דחיית תביעה פינוי מושכר

דחיית תביעה לפינוי מושכר עקב מחדל בצירוף תצהיר תומך. השוכר הפר את חוזה השכירות והמשכיר תבע אותו בתביעת פינוי אך לא עמד בדרישות הפרוצדורליות. בית המשפט קיבל את טענתינו ודחה את תביעת המשכיר בנימוק שלא צירף תצהיר כנדרש על פי התקנות.

פסק בוררות מכירת משק חקלאי – הקונה סילק את חובות המוכר

האם קונה רשאי לסלק מתוך כספי המכר את חובותיו של המוכר – פסק בוררות. המוכר השתהה במילוי חובותיו לסלק את חובות הממכר והקונה סילק אותם במקומו ושילם את מלוא החוב. מי הפר את ההסכם? המוכר או הקונה? משרדינו נתן פסק בוררות בנדון שאושר ע"י ביהמ"ש.

ליקויי בנייה התקנת מעלית באולם שמחות – חיוב המנהלים וקבלני משנה  באחריות נזיקית ישירה.

בעל אולם שמחות הזמין התקנה מעלית מחברה בע"מ. העבודה בוצעה ע"י החברה וקבלני משנה. בסיום העבודה התגלו ליקויים והמזמין תבע באמצעות משרדינו את החברה, את קבלני המשנה ואת הבעלים של החברה כמזיקים. בית המשפט קיבל את התביעה וחייב גם את המנהלים באחריות נזיקית.  

לקויי בניה בבניית שביל – חלוקת האחריות עקב נזק ראייתי מצב מזמין העבודה שהכניס קבלן אחר לתיקון הליקויים מבלי שתיעד את מצב השביל קודם הכנסת הקבלן האחר.

ליקויי בניית שביל ונזק ראייתי – מזמין התקשר בהסכם לבניית שביל. הקבלן התרשל בביצוע העבודה והמזמין סילק אותו מאתר העבודה והזמין קבלן אחר במקומו לביצוע התיקונים מבלי שתיעד את מצב השביל לפני הכנסת קבלן אחר. בסיום העבודות התברר שיש צורך להרוס את השביל ולבנותו מחדש. מי אחראי? בית המשפט קיבל את טענתינו להטיל את עיקר האחריות על מזמין העבודה בין היתר בשל העובדה שלא תיעד את השביל טרם הכניס קבלן חלופי ובכך גרם לנזק ראייתי.

דחיית תביעת בעלות על מחסן ששימש כרכוש משותף במשך שנים רבות.

דחיית תביעתו של יזם שטען לזכויות בעלות במחסן ששימש כרכוש משותף בעקבות רכישת זכויות שיוריות במקרקעין מתוך כוונה לייעד את הבניין לפינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית. בית המשפט קיבל את טענתינו שהקבלן לא עמד בנטל להוכיח כי המחסן נרכש על ידו על אף שהחזיק בידו חוזה המקנה לו את הזכויות במחסן.

קבלת תביעת מתווך לדמי תיווך תוך דחיית הטענה כי המתווך לא היה הגורם היעיל כאשר הנתבע נמנע מלשתף פעולה ודחיית טענת זיוף.

קבלת תביעתו של מתווך לדמי תיווך כאשר נטען שהוא לא היה הגורם היעיל וחתימתו של מזמין השירות זוייפה ע"י המתווך. בית המשפט קיבל את טענתינו כי המתווך היה הגורם היעיל על אף שרק הראה לרוכש את הבניין מבחוץ ודחה את טענת הרוכש לזיוף.